Mission
Statement
Achivements
  Organisation
Statute
Structure
  Membership
Membership List
Board of Directors
Join
  News
Daily newsletter
Press Releases
  White book
  Events
  Coalitia
 


Propuneri prioritare FIC - AmCham de modificare a proiectelor de Cod fiscal si Cod de procedura fiscala


Titlul l Dispozitii generale

 1. Clarificarea definitiilor si a celorlalte reglementari legate de impartirea activitatii in independenta si dependent.
 2. Modificarea art. 11, aliniat 1 in sensul in care identificarea substantei economice a tranzactiilor trebuie sa fie facuta de autoritatea fiscala cu scopul de a identifica starea de fapt fiscala a contribuabilului.

Titlul II Impozitul pe profit

 1. Pierderile fiscale in cadrul operatiunilor de reorganizare - propunem transferarea acestora proportional cu activele transferate. Formularea actuala conform careia acestea se transfera proportional cu activele si pasivele transferate da nastere unor dificultati de interpretare si aplicare.
 2. Deduceri pentru cheltuielile de cercetare - dezvoltare - propunem extinderea acestei facilitati si pentru subcontractorii care efectueaza activitati de cercetare dezvoltare in baza unui contract de prestari de servicii, cu limitarea deducerii suplimentare la o singura entitate romana.
 3. Perioada fiscala in cazul persoanelor care se dizolva fara lichidare - propunem ca depunerea declaratiei de impozit pe profit pentru anul in care se dizolva, ca si plata acestuia sa se faca pana pe 25 a lunii urmatoare dizolvarii (de clarificat procedura in CPF).
 4. Concesiuni, drepturi de explorare si exploatare a resurselor naturale - propunem sa se asigure deductibilitatea cheltuielilor cu achizitia licentelor/concesiunilor sau a celor de exploatare chiar in cazul in care nu se descopera resurse exploatabile.
 5. Sponsorizare - sugeram extinderea aplicabilitatii regulii creditului fiscal si in cazul entitatilor controlate - de cele mai multe ori aceste entitati utilizeaza fondurile intr-o maniera mai judicioasa (de clarificat cu MJ).

Titlul III Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

 1. Propunem ca sistemul sa fie optional pentru a permite contribuabililor sa-si aleaga forma de organizare potrivita activitatilor lor, sau ca limita capitalului social minim pentru a devein platitor de impozit pe profit sa fie scazuta la 25,000 RON.
 2. Propunem eliminarea impozitului fix de RON 1,530/trimestru pentru microintreprinderi fara angajati, aceasta fiind o pavara ridicata, in special pentru cei care nu au venituri (caz in care se va plati impozit chiar fara obtinerea de venituri).

Titlul lV Impozitul pe venit

 1. Propunem redefinirea veniturilor din profesii libere in concordanta cu prevederile Titlului I.
 2. Este necesara clarificarea deducerii contributiilor sociale platite in alte state membre UE/SEE/Elvetia sau state cu care Romania a incheiat acorduri bilaterale privind asigurarile sociale.
 3. Propunem includerea membrilor consiliului de supraveghere si a membrilor directoratului in lista persoanelor care pot beneficia de indemnizatii de delegare-detasare si cheltuieli aferente: aceasta includere este necesara pentru a cuprinde toate categoriile asa cum sunt ele reglementate de legea 31/1990 a societatilor comerciale, aceste persoane avand rol si raspundere similara cu categoriile deja incluse.
 4. Recomandam introducerea unui tratament fiscal similar pentru aportul in natura cu parti sociale, nu doar pentru actiuni: formularea propusa initial in proiect prevedea ca neimpozabil aportul in natura reprezentand actiuni emise de societati tranzactionate si o astfel de limitare nu se justifica din punct de vedere obiectiv, al continutului economic.
 5. De reglementat valoarea fiscala a titlurilor de valoare primite ca donatie, similar cu cazul mostenirilor: este necesar de clarificat acest tratament si in cazul donatiilor, fiind un caz particular de transfer al titlurilor de valoare.
 6. De introdus posibilitatea de recunoastere a creditului fiscal si pe baza documentului justificativ emis de platitorul de venit, in prezent fiind recunoscut doar documentul emis de autoritatea fiscala competenta din celalalt stat, lucru care nu se intampla in practica (exista numeroase situatii cand autoritatea fiscala din celalalt stat nu emite astfel de documente, iar Romania este astfel in situatia de a nu aplica metoda creditului pentru eliminarea dublei impuneri).

Titlul V Contributii sociale obligatorii

 1. Propunem includerea membrilor consiliului de supraveghere si a membrilor directoratului in lista persoanelor care pot beneficia de indemnizatii de delegare-detasare si cheltuieli aferente: corelare cu impozitul pe venit.
 2. Porpunem clarificare privind regularizarea contributiei anuale la pensie pentru activitatile independente pe baza cotei individuale de contributie.
 3. Recomandam unificarea bazelor de contributie la angajator cu cele individuale ale angajatilor (pentru contributiile plafonate) si reducerea plafonului de la 5 la 3 salarii medii pe economie.

Titlul VI Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania

 1. Art. 219 (1) Platitorul de venit - propunem clarificarea faptului ca platitorul de venit este cel care face plata catre nerezident.
 2. Art. 219 (2) Aplicarea impozitului in cazul participantilor intr-o asociere/ entitate transparenta fiscal - propunem ca textul sa reflecte ca participantii la o asociere ce sunt platitori de impozit pe profit se inregistreaza fiscal separat in Romania in scopul declararii si platii acestui impozit, liderul avand obligatia sa indeplineasca obligatiile fiscale ale nerezidentilor (inclusiv retinerea si plata impozitului) in cazul in care participantii nerezidenti obtin venituri impozabile conform titlului VI.
 3. Fondurile de investitii deschise / transparente fiscal - propunem ca in cazul fondurilor romanesti impozitarea sa aiba loc la nivelul participantilor in momentul rascumpararii unitatilor de fond iar veniturile obtinute de fondurile straine sa fie scutite.
 4. Simplificare procedura - propunem simplificarea procedurilor de declarare si plata in cazul entitatilor nerezidente transparente fiscal cu numar mare de participant (peste 20, spre exemplu). Regula existenta este impovaratoare din punct de vedere administrativ.

Titlul Vll TVA

 1. Implementarea grupului de TVA. Daca grupul de TVA nu poate fi implementat in acest moment datorita dificultatilor practice, consideram utila extinderea actualei simplificari administrative pentru a permite si companiilor care nu sunt administrate de acelasi organ fiscal sa beneficieze de simplificare.
 2. Introducerea reprezentantului fiscal autorizat (global fiscal rep) ca masura de simplificare pentru indeplinirea obligatiilor din perspectiva TVA ale companiilor nerezidente care fac in Romania importuri de bunuri urmate de livrari intra-comunitare scutite. Aceasta masura va elimina costurile de administrare pentru o categorie de contribuabili care oricum nu au obligatii de plata la bugetul de stat si va stimula efectuarea de importuri prin Romania.
 3. Introducerea posibilitatii de ajustare a bazei de impozitare a TVA pentru furnizorii care nu pot incasa contravaloarea livrarilor de bunuri sau prestarilor de servicii dupa 12 luni de la data scadentei facturilor aferente, daca furnizorul a efectuat demersuri pentru recuperarea acestora. Conform informatiilor publice existente, masuri similare exista si in alte state membre.

Titlul Vlll Accize

 1. Eliminarea obligatiei, prevazute la art. 38 alin. (3), de plata anticipata a accizelor pentru anumite produse energetice. Procedura de plata a accizelor inainte de livrare creeaza dificultati in practica, fiind greoaie si birocratica.
 2. Eliminarea sectiunii a 19-a privind obligatia de marcare/colorare a pacurii si a produselor asimilate acesteia. Procedura de marcare si colorare a pacurii este complicata si costisitoare din punct de vedere tehnic, iar informatiile disponibile nu par sa indice faptul ca efectul acestei masuri ar fi fost unul major, astfel incat pastrarea masurii sa fie justificata.
 3. Eliminarea prevederilor de la art. 362 alin (1), referitoare la anularea autorizatiei pentru un antrepozit fiscal, atunci cand au fost oferite informatii inexacte sau incomplete in legatura cu autorizarea antrepozitului fiscal (sau, eventual, modificarea textului in sensul anularii autorizatiei numai in cazuri grave, precum savarsirea unor infractiuni - de exemplu, prezentarea de informatii sau documente false, cu scopul savarsirii unor fapte de evaziune fiscala). Aceasta propunere are in vedere faptul ca autorizarea se face numai in urma parcurgerii unei proceduri complexe de verificare, de catre autoritatile competente, a documentatiei si a situatiei de fapt (inclusiv prin vizitarea locului/instalatiilor desemnate ca antrepozit fiscal etc.) - in aceasta situatie, furnizarea de date incorecte sau incomplete ar trebui sa nu fie posibila.
 4. Eliminarea prevederilor referitoare la suspendarea efectelor juridice ale deciziilor de revocare / suspendare / anulare a autorizatiilor de antrepozitar fiscal, destinatar sau expeditor inregistrat (de ex. cele privind revocarea, de la art. 362 alin (8), art. 370 alin. (5) si art. 378 alin .(5)), pe perioada solutionarii contestatiei in procedura administrativa . Propunem eliminarea acestor prevederi, deoarece sunt contrare dreptului la aparare si sunt potential generatoare de abuzuri, sau completarea ei cu prevederea unei juste despagubiri a companiei, in cazul in care decizia de suspendare, revocare sau anulare a autorizatiei de antrepozit este invalidata in procedura administrativa (sau ulterior, in instanta). In lipsa unei astfel de prevederi, o companie poate ajunge intr-o pozitie dificila sau in faliment, dat fiind ca nu mai poate produce pe durata procedurii de contestare, mai ales avand in vedere si durata unei astfel de proceduri. Consideram de asemenea ca o astfel de masura este contraproductiva si pentru bugetul de stat, care va avea de suferit daca societatea este impiedicata sa-si desfasoare activitatea, ori va ajunge in situatie de faliment.
 5. Avand in vedere durata lunga a procedurii de obtinere a autorizatiilor in materie de accize, propunem extinderea duratei de valabilitate a autorizatiei de antrepozit fiscal de la 3 ani la 5 ani - articolul 358 alin. (1) lit. f).
 6. Restructurarea contraventiior si infractiunilor, astfel incat sa fie corelate cu gravitatea faptei si implicatiile fiscale/sociale generate. De ex. vanzarea sub cost este sanctionata cu amenda (de la 20.000 la 100.000 lei) si confiscarea produselor/sumelor rezultae din vanzare, indiferent daca accizele pentru aceste produse au fost achitate in mod corect la bugetul de stat.
 7. Introducerea temeiului legal pentru reglementarea tratamentului diferentelor cantitative in cazul carburantilor detinuti in statiile de distributie sau in depozite en-gross. In practica, datorita proprietatilor fizico-chimice ale carburantilor, se pot inregistra diferente cantitative intre stocurile scriptice si cele fizice de astfel de produse, situatie care necesita o reglementare clara.

Titlul IX Impozite si taxe locale

 1. Efectuarea reevaluarilor la 5 ani.
 2. Prevederi unitare in ceea ce priveste modul de determinare a impozitului pe cladiri.
 3. Eliminarea art. 461 para (2), fiind generator de abuzuri in practica.
 4. Majorarea impozitelor si taxelor locale sa fie de maxim 20%, iar in cazul cladirilor si terenurilor neingrijite, si a terenului intravilan cu un procent de ocupare mai mic de 20%, de maxim 200%.
 5. Propunem mentinerea scutirii pentru terenul situat sub cladiri.
 6. Declararea, colectarea si plata taxei pe cladiri sa se faca de catre proprietarul cladirii.

Codul de procedura fiscala

 1. Termenul de solutionare a cererilor contribuabilului pe art. 76 alin.(3) este 45 de zile, iar inspectia fiscala este inclusa in acesta, plus referire speciala la acest termen in art. 164 alin.(3) - o stabilire a unei perioade mai mari pentru termenului de solutionare a cererilor de rambursare/restituire ar pune si mai mult in dificultate contribuabilii romani, a caror activitate este deja afectata de modul in care s-au solutionate aceste cereri in trecut.
 2. Introducerea in art.124 alin.(3) a unor limite maxime ale suspendarii inspectiei fiscale, pe categorii de evenimente ce pot atrage suspendarea - pana acum in practica s-au intalnit numeroase abuzuri prin suspendarea sine die a inspectiei fiscale. Chiar daca in ordinul ce reglementeaza suspendarea aceste aspecte au mai fost oarecum atenuate, se impune reglementare prin lege a unor limite maxime ale suspendarii, pentru a asigura o mai mare stabilitate a legislatiei si o mai buna protectie a drepturilor contribuabililor (in special stabilitate si predictibilitate).
 3. Stabilirea unor garantii procedurale suplimentare pentru contribuabili in cadrul controlului inopinat si a controlului derulat de inspectorii antifrauda (art. 130-132), inclusiv crearea posibilitatii de plata a pretinselor prejudicii stabilite, pentru contribuabilii care doresc - in ultima perioada aceste controale au fost intalnite numeroase cazuri de suprapunere a controalelor, derularea lor pe perioade necontrolate si nelimitate, ceea ce creeaza efecte negative si consum de costuri si energii pentru contribuabili, dar si pentru stat.
 4. Inlaturarea penalitatii de nedeclarare sau macar introducerea limitarilor propuse de AmCham - FIC (art.175). Eliminarea amenzii contraventionale pentru nedeclarare - aceasta penalitate propusa este o sanctiune necorelata cu regimul sanctionator al celorlalte dispozitii din Codul fiscal (in Germania de unde Codul de procedura fiscala isi are inspiratia functioneaza altfel, dispozitiile legale sanctionatorii fiind armonizate si corelate). In plus, este mult prea dura, astfel incat va afecta in realitate nu marii evazionistii, ci contribuabili corecti, care au dispute de interpretare cu organele fiscale.
 5. Suspendarea solutionarii contestatiei sa nu se poata face decat in cazul initierii urmaririi penale, iar nu exclusiv pe baza de sesizare (art. 271 alin.1 lit.a) aceasta solutie este contrara solutiilor legislative intalnite pentru suspendare in Codul de procedura civila si respectiv Legea contenciosului administrativ, care in trecut erau similare cu cea din Codul de procedura fiscala si la care s-a renuntat pentru ca erau nepotrivite si generau abuzuri.
 6. In cazul introducerii actualului art.11 din Cod fiscal in Codul de procedura fiscala, trebuie introdus si un text care sa permita constatarea ca stinse a unora dintre obligatiile fiscale suplimentare stabilite ca urmare a reincadrarii/reconsiderarii activitatii, in baza platilor efectuate de persoanele a caror activitate face obiectul reincadrarii/reconsiderarii - actualmente multe asemenea controale au in vedere doar reconsiderarea laturii pasive a raportului juridic fiscal, nu si a laturii sale active, desi platile au fost efectuate in considerarea celei dintai, deci, nu pot fi ignorate, iar organele de inspectie fiscala pretind sa existe un text expres in lege in aceasta privinta.


 top

 
TOPICS

The Foreign Investors Council supports the new Fiscal Code while considering its sustainability of utmost importance
 

Consiliul Investitorilor Straini sustine proiectul noului Cod Fiscal si considera ca viabilitatea lui este foarte importanta
 

24 de studenti si medici tineri au participat la cursurile MedClass, sustinute de Consiliul Investitorilor Straini
 

The FIC's Board of Directors elected its new executive management
 

Comitetul Director al FIC a ales noua conducere executiva
 

The Foreign Investors Council emphasizes the need to foster investments in the romanian energy sector
 

Consiliul investitorilor straini subliniaza necesitatea promovarii investitiilor în sectorul energiei din România
 

The tenth edition of the FIC White Book: Regaining Momentumia
 

Cea de-a zecea editie a Cartii Albe: Reconstruirea Increderii
 

12 experts in communication, ethics and management offers courses free of charge to Medical students and young physicians of Romania
 

12 experti in comunicare, etica si management le ofera cursuri gratuite studentilor la Medicina si tinerilor medici din Romania
 

Press Release - FIC Business Sentiment Index - April 2015_EN
 

FIC Business Sentiment Index - April 2015_RO
 

Propuneri prioritare FIC - AmCham de modificare a proiectelor de Cod fiscal si Cod de procedura fiscala
 

AmCham Romania si FIC saluta lansarea în consultare publica a proiectului de rescriere a Codului Fiscal si a Codului de Procedura Fiscala
(25.02.2015)

 

AmCham Romania and FIC welcome the public consultation on the draft Fiscal Code and Fiscal Procedural Code
(25.02.2015)

 

The Foreign Investors Council (FIC) - Event on the better functioning of public institutions
(17.12.2014)

 

Consiliul Investitorilor Straini (FIC) despre imbunatatirea activitatii institutiilor publice
(17.12.2014)

 

The Foreign Investors Council (FIC) - Business Sentiment Index
(09.10.2014)

 

The tax on special constructions will have a significant adverse impact on Romanian business environment
(21.05.2014)

 

Impozitul pe constructii speciale va avea un impact negativ semnificativ asupra mediului de afaceri din Romania
(21.05.2014)

 

The Foreign Investors Council presented the results of a survey among SMEs in Prahova County
(13.05.2014)

 

Consiliul Investitorilor Straini - FIC a prezentat rezultatele unui studiu în rândul IMM-urilor din judetul Prahova
(13.05.2014)

 

The Foreign Investors Council (FIC) unveils its key proposals regarding Romania’s Energy Strategy
(08.05.2014)

 

Consiliul Investitorilor Straini - FIC a prezentat propunerile membrilor sai privind noua Strategie Energetica a României
(08.05.2014)

 

The Foreign Investors Council (FIC) - Transparency and Predictability of the Legislative Act
(25.02.2014)

 

Consiliul Investitorilor Straini (FIC) despre transparenta si predictibilitatea actului legislativ
(25.02.2014)

 

Foreign Investors Council (FIC) in dialogue about the measures for supporting the economic growth
(13.02.2014)

 

Consiliul Investitorilor Straini (FIC) in dialog despre masurile de sprijinire a cresterii economice
(13.02.2014)

 

Campania "De profesie: medic in Romania" a castigat Premiul European pentru Excelenta, la cea mai prestigioasa competitie europeana de comunicare
(16.12.2013)

 

The approval of new taxes should be conditioned by a proper impact assessment and thorough consultation with the business environment
(11.11.2013)

 

Introducerea de noi taxe trebuie conditionata de analiza de impact si de consultarea cu mediul de afaceri
(11.11.2013)

 

Business Environment Calls for an Efficient Insolvency Regime (English version)
(06.11.2013)

 

Mediul de afaceri solicita un regim al insolventei eficient, transparent si predictibil (Romanian version)
(06.11.2013)

 

Romania in infringement (Romanian version)
(10.10.2013)

 

Romania in infringement (English version)
(10.10.2013)

 

FIC si AmCham atrag atentia asupra efectelor generate de unele masuri fiscale
(01.10.2013)

 

FIC and Amcham underscore the effects of several fiscal measures, 1 October 2013
(01.10.2013)

 

The FIC's Board of Directors elected the new executive management
(13.06.2013)

 

Comitetul Director al FIC a ales noua conducere executiva
(12.06.2013)

 

FIC has a new Board
(15.05.2013)

 

FIC are un nou Comitet Director
(15.05.2013)

 

The foreign investors council underlines the need to foster energy efficiency in Romania.
(26.04.2013)

 

Consiliul investitiorilor straini: eficienta energetica trebuie sprijinita.
(26.04.2013)

 

Consiliul Investitorilor Straini (FIC) in dialog despre stimularea absorbtiei fondurilor europene pentru investitii in infrastructura prin imbunatatirea sistemului de achizitii publice din Romania
(14.03.2013)

 

Foreign Investors Council (FIC) in Dialogue about Stimulation of Absorption of European Funds for Investment in Infrastructure by Improving Public Procurement System in Romania
(14.03.2013)
 

Foreign Investors Council (FIC) in Dialogue about Taxation and Future Developments
(07.03.2013)
 

Consiliul Investitorilor Straini (FIC) in dialog despre fiscalitate si evolutiile viitoare
(07.03.2013)
 

The Foreign Investors Council (FIC) is concerned about the recent evolutions on the political scene of Romania
(09.07.2012)
 

The FIC's Board of Directors elected the new executive management
(13.06.2012)
 

Consiliul Investitorilor Straini sublinieaza necesitatea promovarii investitiilor in sectorul energiei din Romania
(07.05.2012)
 

The Foreign Investors Council emphasizes the need to foster investments in the romanian energy sector
(07.05.2012)
 

Consiliul Investitorilor Straini despre problemele din Infrastructura
(28.03.2012)
 

Institutiile publice ar putea deveni motor de crestere economica
(14.03.2012)
 

Public Institutions May Become the Driver for Economic Growth
(14.03.2012)
 

Foreign Investors Council Supporting Small and Medium-Sized Enterprises
(07.02.2012)
 

Consiliul Investitorilor Straini lanseaza Cartea Alba si bilantul Programului de Crestere Economica
(19.10.2011)
 

AmCham Romania si CIS pledeaza pentru modernizarea, rescrierea si actualizarea legislatiei fiscale
(13.09.2011)
 

AmCham Romania and FIC Call for a Modern, Re-written and Updated Fiscal Legislation
(13.09.2011)
 

The FIC's Board of Directors elected the new executive management
(14.06.2011)
 

5 miliarde de euro in 3 ani - Potentialul de investitii al industriei romanesti de energie regenerabila
(23.03.2011)
 

5 billion Euros in 3 years - The investment potential of the Romanian renewable industry
(23.03.2011)
 

Consiliul Investitorilor Straini sprijina eforturile autoritatilor române În ceea ce priveste adaptarea legislatiei care guverneaza piata fortei de munca la conditiile economice actuale.
(08.12.2010)
 

Consiliul Investitorilor Straini a prezentat "Actiunile Prioritare pentru Repornirea Economiei" la Conferinta Regionala Financiara si de Investitii pentru Sud-Estul Europei.
(21.10.2010)
 

VAT rise should be followed by stimulus package to promote investment
(30.06.2010)
 

Cresterea TVA ar trebui sa fie urmata de un pachet de stimulente pentru promovarea investitiilor
(30.06.2010)
 

Foreign Investors Council Has a New Executive Team
(15.06.2010)
 

Consiliul Investitorilor Straini a ales un grup reputabil de presedinti de companii in Comitetul de directie
(18.05.2010)
 

The Foreign Investors Council elected a compelling group of CEOs as Board of Directors
(18.05.2010)
 

Investitorii straini despre mediul de afaceri romanesc
(12.05.2010)
 

Foreign Investors regarding the Romanian Business Environment
(12.05.2010)
 

PRESS RELEASE
(19.11.2009)
 

Investments in Renewable Energy - a Priority for the Foreign Investors Council
(19.11.2009)
 

The priority for the Foreign Investors Council, fiscal stability
 

Stabilitatea fiscala este o prioriate pentru Consiliul Investitorilor Straini
 

Romanian Economic Forum: The business community requests concrete measures for economic recovery
 

Forumul Economic Roman: Comunitatea de afaceri cere masuri concrete de relansare economica
 

The Foreign Investors Council Elects its Executive Officers
 

Consiliul Investitorilor Straini Îsi alege noua echipa Executiva
 

The Foreign Investors Council Elects its Executive Officers
(09.06.2008)
 

Noua echipa executiva a Consiliului Investitorilor Straini (FIC)
(09.06.2008)
 

Twelfth Anniversary of the Foreign Investors Council
(22.05.2008)
 

The Foreign Investors Council Celebrates its 11th Anniversary
 

FIC - Presidents of multinationals on Romania's accession to the European Union on January 1st, 2007
 

The Foreign Investors Council on the Draft Investment Law
6.09.2006
 

The Foreign Investors Council Elects a New Board of Directors - english
04.05. 2006
 
Consiliul Investitorilor Straini alege un nou Consiliu Director - romana
04.05. 2006
 
The Foreign Investors Council and the Labour Code
01.07. 2005
 
The Foreign Investors Council Elects a New Board of Directors
13.05. 2005
 
The Foreign Investors Council welcomes the findings of the EC report regarding Romania
09.10. 2004
 
The Fiscal Environment for 2005 is designed to attract FD
18.06. 2004
 
The Foreign Investors Council Believes the New Law on Capital Markets is a Decisive Step Forward
(20.05.2004)
 
The Government of Romania met with Top European Industrialists and members of the Foreign Investors Council
(16.01.2004)

 
The Foreign Investors Council, the European Roundtable of Industrialists and the Government of Romania to Discuss EU Accession Progress
(20.10.2003)

 
The Foreign Investors Council and the European Roundtable of Industrialists together with the Government of Romania will jointly assess the progress towards a functional market economy
(30.07.2003)

 
The Foreign Investors Council Meets with Delegated Minister Sarbu to Discuss the Labor Code
(21.07.2003)

 
Romania's Foreign Investors Council welcome the Government decision...
(14.10.2002)
 
A new Board Team elected by the Foreign Investors Council
(01.07.2002)

 
The Foreign Investors Council presents its latest...
(17.06.2002)

 

 

 
 
   Useful Links    Terms & Conditions     Privacy policy    Site Map    Contact
  ©2003 Foreign Investors Council
Maintained by Datagram